Dissolved Oxygen

ออกซิเจนละลายน้ำ Dissolved Oxygen (DO) คือปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำ แหล่งน้ำได้รับออกซิเจนจากบรรยากาศและจากพืชน้ำ น้ำไหล เช่น กระแสน้ำที่ไหลเร็ว จะละลายออกซิเจนมากกว่าน้ำนิ่งในบ่อน้ำหรือทะเลสาบ

ออกซิเจนละลายน้ำหมายถึงระดับของออกซิเจนที่ไม่เป็นสารประกอบอิสระในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพน้ำเนื่องจากมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในแหล่งน้ำ ในศาสตร์วิทยา (การศึกษาทะเลสาบ) ออกซิเจนละลายน้ำเป็นปัจจัยสำคัญรองจากตัวน้ำ เท่านั้น ระดับออกซิเจนละลายน้ำที่สูงหรือต่ำเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและส่งผลต่อคุณภาพน้ำ

ออกซิเจนที่ไม่เป็นสารประกอบหรือออกซิเจนอิสระ (O2) คือออกซิเจนที่ไม่ผูกมัดกับองค์ประกอบอื่นใด ออกซิเจนที่ละลายในน้ำคือการมีอยู่ของโมเลกุล O2 อิสระเหล่านี้ในน้ำ โมเลกุลออกซิเจนที่ถูกพันธะในน้ำ (H2O) อยู่ในสารประกอบและไม่นับรวมกับระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำ เราสามารถจินตนาการได้ว่าโมเลกุลของออกซิเจนอิสระจะละลายในน้ำได้มากเหมือนที่เกลือหรือน้ำตาลทำเมื่อกวน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/do-meter

ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

ออกซิเจนละลายน้ำ (DO หรือ Dissolved oxygen) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของคุณภาพน้ำ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดของปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ำอื่นๆ ออกซิเจนละลายในน้ำผิวดินเนื่องจากการเติมอากาศ...

Read more
DO meter คือ

เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ DO ออกแบบมาเพื่อวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซที่ละลายในน้ำ ออกซิเจนละลายน้ำ Dissolved Oxygen เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของคุณภาพน้ำ ออกซิเจนเข้าสู่น้ำได้หลายวิธี เช่น ผลพลอยได้จากการสั...

Read more
Dissolved oxygen คือ

ออกซิเจนในน้ำ (DO) คือการวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ซึ่งเป็นปริมาณออกซิเจนที่มีให้กับสิ่งมีชีวิตในน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในลำธารหรือทะเลสาบสามารถบอกเราได้มากมายเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในนั้น ออกซิเจน...

Read more
รู้จักเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำหรือเรียกย่อๆ ว่า DO Meter ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซที่ละลายในน้ำ ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของคุณภาพน้ำ ออกซิเจนเข้าสู่น้ำได้หลายวิธีเช่นผล...

Read more

หน่วยการวัด DO

หน่วยของการวัดค่า DO ในน้ำคือมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ซึ่งเหมือนกับหน่วย ppm (part per million) ซึ่งหมายถึงจำนวนโลเลกุลของออกซิเจน (O2) ในหน่วยมิลลิกรัมต่อปริมาณน้ำ 1 ลิตร

Recommended.

Trending.